4 października 2017

O PROJEKCIE

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 1 październik 2017 roku rozpoczęła na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

 Okres realizacji projektu: październik 2017 r. – listopad 2019 r.

 Obszar realizacji projektu: powiaty kolbuszowski, leżajski, niżański, przeworski.

 Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

  • kobiety
  • osoby po 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40K, 32M nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkujących powiaty: kolbuszowski, leżajski, niżański, przeworski oraz utworzenie 65 nowych miejsc pracy w WP do końca 11.2019 r.

  

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE będą dla osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne odchodzących z rolnictwa lub będących członkiem rodziny rolniczej, pod warunkiem, że ich gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych

Realizacja projektu przyczyni się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, podniesienia poziomu aktywności zawodowej, promowania i rozwoju przedsiębiorczości społeczności lokalnej oraz długofalowego tworzenia nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom. Ponadto projekt wpłynie na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich oraz zakładania przez nich działalności pozarolniczych.

  

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • BEZPŁATNE DORADZTWO I SZKOLENIA – wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • DOTACJA INWESTYCYJNAdo 24 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • WSPARCIA POMOSTOWE1800,00 zł przez 12 miesięcy prowadzenia firmy.

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

zamieszkiwanie (w rozumieniu KC) na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego,

status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo,

– wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat),

nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem  przystąpienia do projektu

 

Planowane są dwa nabory do projektu:

I nabór – październik 2017 r.

II nabór – marzec 2018 r.

 

 WARTOŚC PROJEKTU: 3 304 474,40 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 808 803,24 zł

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast