4 października 2017

FORMY WSPARCIA

WSPARCIE SZKOLENIOWE

W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie w wymiarze 24 godziny lekcyjne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia firmy.

Szkolenie obejmuje następujące moduły:

  1. Administracyjno – prawne  aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Zarządzanie i marketing
  4. Finanse i rachunkowość
  5. Źródła pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój firmy
  6. Tworzenie biznesplanów

Uczestnikom projektu w trakcie udziału w szkoleniu przysługuje komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, ubezpieczenie NNW i wyżywienie.

 

WSPARCIE DORADCZE

Każdy Uczestnik/czka projektu skorzysta z 6 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa podstawowego z zakresu pomocy w przygotowaniu biznesplanu.

 

WSPARCIE FINANSOWE

O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się każdy Uczestnik/czka projektu, który ukończy wsparcie szkoleniowo – doradcze, tj. szkolenie z absencją nieprzekraczającą 20% (5 h) oraz doradztwo podstawowe.

Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona będzie od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie, których ubiegać się będzie Uczestnik/czka projektu i nie może przekraczać maksymalnej wartości 24 000,00 PLN.

Projekt zakładał udzielenie dotacji co najmniej 60 Uczestnikom/czkom projektu.

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej, służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój, której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Uczestnik/czka projektu, który otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszył inne istotne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia środków.

Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.

Uczestnik/czka projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

WSPARCIE POMOSTOWE

O przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego może ubiegać się każdy Uczestnik/czka projektu ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie przez okres pierwszych 12–ciu miesięcy od momentu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego,  w co miesięcznych transzach w wysokości nie przekraczającej kwoty 1 800,00 PLN.

Środki te mają na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Uczestnik/czka projektu, który rozpocznie działalność gospodarczą i otrzyma wsparcie finansowe będzie zobowiązany do skorzystania z 4 godzin indywidualnego doradztwa specjalistycznego związanego ze specyfiką prowadzonej działalności.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast