DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z zakończeniem procesu oceny  biznes planów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2018 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.:

  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Beneficjenta pomocy w ZUS,
  • kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie Beneficjenta pomocy jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy),
  • dokument zawierający numer rachunku bankowego założonego dla działalności gospodarczej – (zaświadczenie lub kserokopia umowy z bankiem),
  • Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości,
  • dane z dowodu osobistego Beneficjenta pomocy,
  • zaktualizowany biznes plan działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
  • w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin do wniosku należy dodatkowo dołączyć oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) (załącznik do pobrania ze strony internetowej czasprzedsiebiorczosci.pl).

W zaświadczeniu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prosimy o podanie faktycznej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (wskazanej w piśmie dot. niniejszej sprawy, które TARR S.A. przesłała do Uczestników/czek projektu).  Data rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie tożsama z datą podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy wszystkie ww. dokumenty muszą zostać zweryfikowane przez pracowników TARR S.A.

Przypominamy, że do wpisu CEIDG należy wpisać dokładnie taki sam kod PKD jak w biznes planie.

 

Jednocześnie informujemy, iż wraz z powyższymi dokumentami  należy dostarczyć ponadto:

  • dane z dowodu osobistego poręczyciela,
  • dokumenty potwierdzające dochody poręczyciela zgodnie z wymaganiami zawartymi w 5 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Czas przedsiębiorczości – II edycja”.

Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem, bieżącą datą oraz czytelnym podpisem.

Nie dostarczenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania dalszym udziałem w projekcie.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z biurem projektu.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast