Nabór biznes planów w ramach projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż nabór biznes planów w ramach projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” prowadzony będzie od 9 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.

Biznes plany należy składać osobiście w Biurze Projektu, ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg, II piętro, pokój nr 211, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

W przypadku złożenia biznes planu za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu biznes planu do siedziby TARR S.A

Uprzejmie przypominamy, że przygotowany i złożony biznes plan:

 • powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości,
 • powinien być wydrukiem jego elektronicznej wersji (wypełniony elektronicznie na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości i wydrukowany),
 • powinien być napisany w języku polskim,
 • powinien być wypełniony w każdym polu. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,
 • powinien być złożony w dwóch egzemplarzach,
 • powinien być podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach,
 • powinien zawierać wszystkie załączniki wymienione na końcu biznes planu,
 • wraz z załącznikami powinien być trwale spięty (preferowany skoroszyt).

Załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu (stwierdzenie ”potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz datą i podpisem Uczestnika/czki projektu).

Wykaz załączników, jakie należy dołączyć do biznes planu:

 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.
 2. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – oryginał.
 4. Elektroniczna wersja biznes planu na nośniku CD/DVD (plik w formacie doc. lub pdf.).
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast